MENU

MENU

Algemene voorwaarden

Voor een optimale dienstverlening heeft de praktijk voor kinderfysiotherapie Kampen onderstaande voorwaarden opgesteld.

Bejegening

Uw kinderfysiotherapeut legt voorafgaand aan uw behandeling haar werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden.

Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kun u dit via onze geldende klachtenregeling kenbaar maken.


Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze is hier te bekijken.


Behandeling

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak aan u in rekening te brengen.
Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zult u hierover door uw fysiotherapeut worden geïnformeerd.


Betaling

Wij adviseren u om bekend te zijn met uw verzekeringspolis betreffende uw vergoeding kinderfysiotherapie.
Voor de behandelingen kinderfysiotherapie hebben wij rechtstreekse afspraken met de zorgverzekeraar. Alle kinderen onder de 18 jaar hebben recht op 18 behandelingen uit de basis verzekering. Indien er meer behandelingen noodzakelijk zijn kunnen deze voor een deel of volledig uit de aanvullende verzekering betaald worden. Indien u geen aanvullende verzekering heeft voor kinderfysiotherapie of de behandeling voort wilt zetten wanneer uw aanvullende verzekering benut is,  zult u zelf de factuur voor de niet vergoede behandelingen toegestuurd krijgen.
U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten.
U dient uw factuur binnen de vervaldatum te voldoen. Blijft betaling voor de vervaldatum uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eerste dag na de vervaldatum. Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor uw rekening.


Diefstal

De praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.


Ideeën of tips

De praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.