MENU

MENU

Betalingsvoorwaarden / Tarieven

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als ouder(s)/ verzorger(s) van een patiënt en de kinderfysiotherapeut.

Het aantal kinderfysiotherapeutische behandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering is 18. De vergoeding van de eventueel noodzakelijke meerdere behandelingen vanuit de aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar en per afgesloten polis. Wij raden u aan om goed na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor kinderfysiotherapie. Praktijk voor kinderfysiotherapie Kampen heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. (Per 2023 niet meer met OWM Zorg en Zekerheid UA en ONVZ (PNO, VvAA en Jaaah vallen hier ook onder)). Voor ONVZ kunnen wij ondanks geen contract rechtstreeks declareren. Voor Zorg en Zekerheid krijgt de ouder een factuur en kunnen zij zelf de zorg declareren bij de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat niet het gehele praktijktarief wordt vergoed, zie hiervoor de polisvoorwaarden. 

In veel gevallen wordt door de praktijk de verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaan c.q. tot volledige betaling overgaan dan is/ zijn de ouder(s)/ verzorger(s) van een patiënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling.

De factuur van de kinderfysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de ouder(s)/ verzorger(s) van een patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Zodra de ouder(s)/ verzorger(s) van een patiënt in verzuim verkeert, is de kinderfysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de ouder(s)/ verzorger(s) van een patiënt in verzuim verkeert, is de kinderfysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de ouder(s)/ verzorger(s) van een patiënt.

Niet nagekomen afspraken
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht volgens de door ons gestelde praktijktarieven. Deze vindt u onderaan deze pagina.

 

Wanneer de kosten niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, berekenen wij de volgende tarieven:

Praktijktarieven

Kinderfysiotherapeutische zitting €58,50
Toeslag uitbehandeling €12,50
Kinderfysiotherapeutisch verslag €58,50
Instructie/overleg ouders van cliënt €58,50