MENU

MENU

Carrousel

Wat is het Carrousel en procedure?

Kinderen tussen de nul en vier jaar uit de gemeente Kampen waarbij zorgen zijn over de algemene ontwikkeling van een kind, kunnen voor het Carrousel worden aangemeld.
In het Carrousel wordt een kind door verschillende disciplines eenmalig onderzocht gedurende één consult. Voorafgaand aan dit consult zal de Icare thuisbegeleiding een intake doen bij u thuis. Aangezien uw kind door meerdere disciplines in uw bijzijn zal worden onderzocht, duurt het consult ongeveer 1 uur en 30 minuten.

Aanmelding

In overleg met u als ouder kan uw kind aangemeld worden voor het Carrousel. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, huisarts of een andere betrokkene rondom uw kind. Indien u zelf uw kind graag wil aanmelden kunt u contact opnemen met de praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen. Zij zullen de aanmelding verder verwerken. Indien een zorgverlener uw kind zou willen aanmelden voor het Carrousel is dit altijd in overleg met u als ouder en wordt uw toestemming gevraagd voor het aanmelden.

 

Voorbereiding

De Icare thuisbegeleiding heeft in overleg met u een vraag geformuleerd waaruit blijkt dat u vragen heeft op het gebied van de ontwikkeling van uw kind. De Icare thuisbegeleiding zal met u een intakeformulier invullen waarin onder meer de gegevens van uw kind, de reden van aanmelding en uw specifieke vraagstelling worden opgenomen. Hiernaast zal zij eventuele beschikbare relevante informatie, met uw toestemming, verzamelen en delen ter voorbereiding op het consult onder de teamleden.

Via de teamsecretaresse van de praktijk voor de Kinderfysiotherapie Kampen ontvangt u een uitnodiging voor het Carrousel voor u en uw kind. Het Carrousel vindt plaats op de 1e donderdag van de maand (m.u.v. schoolvakanties: het Carrousel vindt dan een week later plaats).

 

Tijdens het Carrousel

Ieder lid van het Carrouselteam onderzoekt vanuit zijn/haar discipline uw kind in uw aanwezigheid. Vanuit ieders expertise wordt aan het eind van het dagdeel uw kind besproken en zal er een advies geformuleerd worden.

Wie maakt deel uit van het Carrouselteam?

  • Orthopedagoog
  • Logopediste
  • Jeugdarts
  • Diëtist
  • Kinderfysiotherapeut
  • Icare thuisbegeleiding
  • Evt extra teamlid

Na afloop

Na het Carrousel wordt door de betrokken disciplines een advies geformuleerd aan de hand van de verkregen resultaten. U als ouder(s) zullen face-to face, schriftelijk en/of telefonisch van de resultaten op de hoogte worden gebracht. De Icare thuisbegeleiding zal (uiterlijk binnen één week) schriftelijk verslag aan u uitbrengen.

Drie maanden na het consult zal er met u contact worden opgenomen om te informeren hoe het u en uw kind is vergaan na het doorlopen van het Carrousel.

Ook zal u worden gevraagd om een enquête ter evaluatie in te vullen. Wij zijn geholpen bij uw gedeelde ervaringen.

 

Kosten

Er zijn geen directe kosten verbonden aan dit consult.

 

Locatie

De locatie van het Carrousel is aan de Vloeddijk 38 te Kampen in het gebouw van Quintus.