Privacy

Privacyverklaring Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hiermee heeft u als ouder/ verzorger van uw kind recht op inzicht in het verwerken van de gegevens welke wij gebruiken voor de behandeling.

De praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van uw kind indien deze bij ons onder behandeling is. U kunt hierover contact opnemen met Sanne de Leeuw of Wendy Stortelder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 038-3320041 of via info@kinderfysiokampen.nl

Persoonsgegevens welke verwerkt worden:
- Patiënt ID
- Geslacht patiënt
- Geboortedatum
- Postcode gebied patiënt
- BSN patiënt
- Zorgverzekeraar UZOVI code
- Behandel episode nummer
- Datum van Aanmelding behandel episode
- Toegang paramedicus – DTF of Verwijzing
- Conclusie Screening
- Hulpvraag vastgelegd
- Diagnose vastgelegd
- Hoofddoel vastgelegd
- Behandelplan vastgelegd
- Prestatiecode (alleen bij gebruik Agendafunctie binnen FysioRoadMap)
- Locatie pathologiecode
- Duur functioneringsproblemen (in weken tijd)
- Beloop functioneringsproblemen
- Verwacht herstel
- Nevenpathologie
- Recidief
- Eindresultaat behaald
- Bezoekdatum
- AGB code behandeld fysiotherapeut
- Vragenlijst/meetinstrument
- Afname datum genoemd(e) vragenlijst/meetinstrument
- AGB code fysiotherapeut welke vragenlijst/meetinstrument heeft afgenomen

Deze gegevens worden verwerkt om de behandelingen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Als praktijk dienen wij de behandeling rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar en heeft u als ouder hier geen omkijken naar. Mogelijk ontvangt u van de zorgverzekeraar een overzicht van de gedeclareerde behandelingen maar dit is niet bij elke zorgverzekeraar het geval. Daarnaast wordt er door de zorgverzekeraar onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de behandeling. Hierop wordt er  data verzonden zoals recidief, hoeveelheid behandelingen, behaald eindresultaat enz. Deze gegevens worden vanuit ons EPD (elektronisch Patiënten Dossier) Fysioroadmap Online verzonden naar Keurmerk Fysiotherapie welke de data verzameld in samenwerking met het Nivel. Zij analyseren de data en communiceren dit weer met de zorgverzekeraar.
Ook doet onze praktijk mee aan verschillende  programma’s waar tevens onderzoek gedaan wordt naar het effect van het programma. Zo hebben wij de sportgroep Fitkids voor kinderen met een chronische langdurige aandoening. Indien uw kind deelneemt aan dit programma wordt de data verzonden naar Fitkids zodat zij aantoonbaar kunnen maken of het programma werkt of niet. Daarnaast draaien wij de sportgroep Cool2bfit voor kinderen met overgewicht. Hier wordt ook data verzameld en dit wordt geanonimiseerd gedeeld met Cool2BFit voor effectstudie.

Verkrijgen persoonsgegevens

De persoonsgegevens welke wij gebruiken worden voornamelijk door u als ouder/ verzorger verstrekt. Zo ontvangen wij van u de naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, BSN nummer, verzekering en verzekeringsnummer, naam van de huisarts/ specialist, een mogelijke diagnose, naam van de school en leerkracht. Wij kunnen middels een check de zorgverzekeringgegevens opvragen via fysiovergoeding en vecozo.
Daarnaast verzamelen wij data vanuit de testgegevens welke wij uitvoeren bij uw kind. Hiervan wordt u altijd op de hoogte gebracht en u ontvangt een verslag van ons met de testresultaten welke bij ons bekent zijn. Mogelijk ontvangen wij ook gegevens van uw art/ specialist of school, dit zal altijd gebeuren met toestemming van u als ouders of voogd.

Met welke partijen wisselen wij gegevens uit?

Op welke wijze worden de gegevens beveiligd?

Zoals al aangegeven wordt er een EPD aangemaakt welke online staat. Ons EPD programma is Fysioroadmap welke ook werkt volgens de NEN7510. Er worden nog wel een aantal zaken op papier bewaard welke opgeborgen worden in het kantoor. Het kantoor is ten alle tijdens op slot (gecertificeerde sloten)  indien wij niet aanwezig zijn. Verder bevat het zorgcentrum een alarminstallatie.
Onze website is beveiligd met een SSL beveiliging, u kunt dit zien aan het slotje bij de link en onze link start met HTTPS. De aanmeldingen worden zo dus veilig verzonden en komen aan in onze info mail welke tevens op de beveiligde online omgeving staat.
Ook wordt het verslag verzonden naar u als ouders/ voogd, school of specialist via een versleutelde verbinding en voldoet op deze manier aan de wetgeving. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het verslag, u kunt deze printen of opslaan.

Welke rechten heeft u als ouder/ verzorger van uw kind m.b.t. deze data?

Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers: de persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die de patiënt indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, vragenlijst of die voortkomen uit observatie.
Het recht op dataportabiliteit geldt dus niet voor gegevens die de patiënt niet direct of indirect heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die  wij als zorgverlener op basis van de door de patiënt verstrekte gegevens vaststellen

Bewaartermijn gegevens.

Wij zijn als praktijk verplicht om de dossiers van uw kind 15 jaar lang te bewaren.  De oude dossiers zijn nog op papier maar de huidige dossiers worden digitaal bewaard. Indien de bewaartermijn verstreken is worden de papieren dossiers vernietigd. De digitale dossiers worden anoniem gemaakt en zijn zo niet meer herleidbaar.

Datalek

Indien er een datalek ontstaat binnen onze praktijk moet er binnen 72 uur een melding gedaan worden bij de autoriteit persoonsgegevens. Denk bij een datalek aan diefstal van de laptop of computer, het verliezen van de laptop, inbraak in ons kantoor waarbij er data meegenomen wordt. Ook kan een datalek ontstaan bij onze EPD leverancier. Zij zijn verplicht om dit direct aan ons te melden.
U wordt als ouder/ verzorger direct in kennis gesteld indien er  data gelekt is met betrekking tot uw kind.

Hoe kunt u als patiënt deze rechten uitoefenen?

Indien u als ouder/ verzorger van uw kind wil dat u de data in kunt zien, de data wilt rectificeren, verwijderen of overdragen kunt u contact opnemen met de praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen. U kunt uw eigen behandelaar hiernaar vragen of Wendy Stortelder of Sanne de Leeuw hierom verzoeken via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u, indien uw vragen niet beantwoord kunnen worden door ons, contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens (AP). Ook kunt u op deze site verdere informatie vinden over de AVG, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/